Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O OPRACOWANIU PROJEKTU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU

Lipowiec Kościelny, dn. 20.09.2019 r. OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 21 ust.4-5 z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku Dz. U. Nr 101, poz. 444 /z późn. zmianami/ zostały opracowane projekty uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osó

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2019 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm. ) Wójt Gminy Lipowiec Kościelny zawiadamia, iż od 1 lipca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr 37.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec...