Stanowiska

Wójt Gminy

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

insp. dot. spraw obywatelskich

insp. ds. wojsk. obronnych

insp. ds. organiz.

Informacje

insp. ds. organiz. - Barbara Kordalska


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw organizacyjnych:
1/ zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
2/ zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad
funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Urzędu,
3/ zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa i obsługa
prawna Urzędu.
4/ racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw osobowych.
5/ nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów.
6/ zapewnienie sprawnej obsługi obywatela przez Urząd.
7/ zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p.poż.
8/ wdrażanie informatyki do pracy Urzędu.
9/ prowadzenie kancelarii i archiwum.

insp. ds. obsługi organów gminy

Informacje

insp. ds. obsługi organów gminy - Sabina Malikowska

Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi organów gminy nalezy:
1/ prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy oraz jej komisji.
2/ prowadzenie spraw funkcjonowania sołectw.
3/ koordynowanie działań podejmowanych przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w granicach
liczby punktów sprzedaży ustalonych przez Radę Gminy.
5/ koordynowanie działań w zakresie ochrony zdrowia przewidzianych
przepisami prawa do realizacji przez gminę.

insp. ds. gospodarki nieruchomościami i spraw społecznych

Informacje

insp. ds. gospodarki nieruchomościami i spraw społecznych - Teresa Wachulik

Do zadań stanowiska pracy do spraw gospodarki nieruchomościami i spraw społecznych:
1/ gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.
2/ tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, ustalenie cen działek i ich zbywanie.
3/ zarządzanie zasobami gruntów komunalnych.
4/ przygotowanie dokumentów do sprzedaży gruntów i zasobów stanowiących własność gminy.
5/ wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości przyjętych
w wieczyste użytkowanie.
6/ zarząd mieniem gminnym i wspólnotami gruntowymi.
7/ egzekwowanie zobowiązań finansowych podjętych przez nabywców z tytułu zakupywanych gruntów lub lokali od gminy.
8/ sporządzanie umów dzierżawy na 10 lat rolnikom mającym ustalone prawo do emerytury lub renty.
9/ wydawanie decyzji i postanowień w zakresie gospodarki nieruchomościami.
10/ ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd
nieruchomościami.
11/ wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości.
12/ zatwierdzanie planów podziału nieruchomości.
13/ wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów.
14/ prowadzenie spraw z zakresu numeracji nieruchomości, nazewnictwa ulic i placów.
15/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
16/ przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji na dodatki mieszkaniowe.
17/ sporządzanie zeznań świadków i oświadczeń wnioskodawcy o okresach pracy w gospodarstwach rolnych

insp. ds. budownictwa

insp. ds. dróg i ochrony środowiska

Informacje

insp. ds. dróg i ochrony środowiska - Andrzej Wójcik

Do zadań stanowiska pracy do spraw dróg, ochrony środowiska i rolnictwa należy:
1/ opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz
prowadzenie spraw w tym zakresie( wodociągi, kanalizację, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię, transport zbiorowy).
2/ prognozowanie i programowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony
środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad
gospodarką leśną.
3/ nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej.
4/ budowa i konserwacja dróg gminnych, ulic , mostów i placów oraz nadzór nad ich eksploatacją.
5/ utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych gminy.
6/ wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg właściwych kategorii oraz zmiany ich klasyfikacji.
7/ wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i
lokalnych.
8/ określenie strefy taryfowej.
9/ koordynowanie prac w zakresie gospodarki leśnej na terenie gminy.
10/ koordynowanie działań w zakresie rolnictwa, w ramach zadań gminy
określonych w przepisach prawa.

insp.ds.wymiaru podatku i opłat

inspektor doradca europejski

podinsp. ds. gospodarki odpadami

podinsp. ds. księgowści budżetowej

Ins. ds. księgowości podatkowej

ref. ds. ksiegowości GOPS-u

podinsp. ds. akt stanu cywilnego

ref. ds. kasy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 15:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 19996
21 maja 2018 10:38 (Sabina Malikowska) - Dodanie stanowiska: ref. ds. kasy.
21 maja 2018 10:37 (Sabina Malikowska) - Dodanie stanowiska: insp. ds. ksiegowości oświaty i GCKSiR.
21 maja 2018 10:35 (Sabina Malikowska) - Dodanie stanowiska: podinsp. ds. akt stanu cywilnego.