Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu wykazu odnosnie sprzedazy działek w m. Lewiczyn

I N F O R M A C J A Wójt Gminy Lipowiec Kościelny i n f o r m u j e , że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) na okres 21 dni, tj. od 29 października 2008 r. do 19 listopada 2008 r. na tablicy ogłoszeń...

Informacja o wynikach konkursu ofert

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT „Klub Seniora” Informujemy, że na zaproszenie do składania ofert wpłynęła 1 oferta. W wyniku zakończenia procedury rozstrzygnięcia konkursu , w dniu 07.10.2008r została zaakceptowana oferta Centrum Szkoleń Rozwoju Biznesu EURO – PARTNER Grzegorz Szczepkowski, ul. Dzierzgowska 8, 06-500...

Ogłoszenie o wyniku przetaregu na Dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu Kościelnym,

341-1/08 Lipowiec Kościelny, dn. 03.10.2008 r. OGŁOSZENIE W dniu 03.10.2008 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art....

„Klub seniora”

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny 213 Tel. /023/655-50-28/29 ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: „Klub seniora”