Gospodarka odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje mieszkańców, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lipowiec Kościelny - trzeci przetarg'' dokonano...

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LUTEGO 2020 R.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LUTEGO 2020 ROKU Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2010) Wójt Gminy