Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności Rady Gminy

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
1. uchwalenie i zmiana Statutu Gminy,
2. ustalenie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy na wniosek wójta,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalenie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu w szczególności dotyczących:
a. nabycia, zbycia, obciążenia, wydzierżawienia oraz najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata,
b. przyjmowanie i odrzucanie spadków i zapisów,
c. zaciąganie długoterminowych pożyczek,
d. ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e. zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,
f. tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g. wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji,
h. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek,
i. emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd,
j. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym.
10. określenie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia umownych zadań zleconych,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
15. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do właściwości Rady Gminy.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 1523
11 kwietnia 2008 13:26 (Sabina Malikowska) - Zmiana treści dokumnetu.
12 marca 2008 23:05 (Sabina Malikowska) - Utworzenie dokumentu