Przedmiot działalności i kompetencje

kompetencje Wójta Gminy

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań wójta należy:
1.przygotowywanie wszelkich spraw i projektów uchwał, o których stanowi Rada Gminy, w tym zwłaszcza przygotowanie projektu budżetu,
2.określenie sposobu wykonania uchwał rady,
3.ustalenie planu wykonania budżetu, informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno- gospodarczej i wykorzystaniu środków budżetowych,
4.podejmowanie uchwał w sprawach zwykłego zarządu majątkiem, a zwłaszcza:
a)zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów, o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę,
b)zaciąganie pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości nie przekraczającej wielkości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy,
5.zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę,
6.podejmowanie uchwał o wydatkach koniecznych nie uwzględnionych w budżecie,
7.decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalenie o warunków ugody w sprawach cywilno-prawnych,
8.przedkładanie organom nadzorczym odpisów uchwał Rady Gminy zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym,
9.rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych ogłaszanych przez Gminę,
10.zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych,
11.zawieranie umów o pracę z pracownikami samorządowymi,
12. udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa,
13.określanie sposobu podziału zadań między Wójta i Sekretarza Gminy,
14.wykonywanie zadań zleconych określonych odrębnymi przepisami.
15.kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
16.ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdania z jego wykonania,
17. wydawanie zastępcy wójta i sekretarzowi gminy poleceń i wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia spraw gminy,
18. reprezentowanie Gminy na zewnątrz. Wójt jest reprezentantem Gminy w organizacjach publiczno-prawnych oraz w spółkach, spółdzielniach i stowarzyszeniach gmin, o ile Rada Gminy nie postanowi inaczej,
19.zapewnienie obsługi administracyjnej komisji dyscyplinarnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 1471
11 kwietnia 2008 13:27 (Sabina Malikowska) - Zmiana treści dokumnetu.
11 kwietnia 2008 13:27 (Sabina Malikowska) - Zmiana treści dokumnetu.
12 marca 2008 23:05 (Sabina Malikowska) - Utworzenie dokumentu