Przetargi

Przetarg na budowę chodników w m. Rumoka i Turza Wielka

Lipowiec Kościelny: Przebudowa (modernizacja) chodnika w miejscowościach:

*     Zadanie nr 1 -Rumoka na działce nr 169, długość odcinka 695 m

*      Zadanie nr 2 - Turza Wielka na działce nr 343, długość odcinka     

                                  130 m

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa (modernizacja) chodnika w miejscowościach;

Zadanie nr 1-Rumoka na działce nr 169, długość odcinka 695 m

Zadanie nr 2 -Turza Wielka na działce nr 343, długość odcinka 130 m

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem         zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa (modernizacja) chodnika w miejscowościach:

- Rumoka na działce nr 169, długość odcinka 695 m,

- Turza Wielka na działce nr 343, długość odcinka 130 m .

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

    II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Informacja na temat wadium:

 

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100).

 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

 

Miejsce i termin wniesienia wadium

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Żuromin o/Lipowiec Kościelny nr konta 02 8242 1021 0000 0404 2001 0001; na przelewie należy umieścić informację wadium – „przebudowa (modernizacja) chodnika w miejscowościach:

Zadanie nr 1 - Rumoka na działce nr 169, długość odcinka 695 m,

Zadanie nr 2- Turza Wielka na działce nr 343, długość odcinka 130 m”

 

Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, Lipowiec Kościelny 213, KASA - pok. nr 14 w terminie do dnia 30 czerwca 2009 roku do godziny 11:00.

Do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp),

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp),

3)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 9, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty:

1)      oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - oświadczenie ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku)

2)      oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich),

3)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

4)      wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje)

5)      wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt 9 ppkt 2) lit a SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie)

6)      dowód wniesienia wadium ponadto Wykonawca składa:

7)      ofertę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

8)      kosztorys ofertowy, będący dla Zamawiającego materiałem pomocniczym wykonany metodą uproszczoną na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

9)      dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika;

10)  stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

11)  Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.):

a)      jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: pkt. 10 ppk. 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Przedmiotowy dokument/y, powinien być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej - lit a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ważność dokumentów-jak w lit. a).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bazagmin.pl/bip_lipowiec_koscielny/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny 213 pok. 18.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny 213 pok. 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2009 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 3100
13 lipca 2009 13:35 (Sabina Malikowska) - Dodanie załącznika.
01 lipca 2009 13:57 (Sabina Malikowska) - Dodanie załącznika.
10 czerwca 2009 10:10 (Sabina Malikowska) - Zmiana treści dokumnetu.