Przetargi

Lipowiec Kościelny: Remont remizy OSP w miejscowości Lipowiec Kościelny oraz Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łomia w Gminie Lipowiec Kościelny

 

Lipowiec Kościelny:  Remont remizy OSP w miejscowości Lipowiec Kościelny oraz Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łomia w Gminie Lipowiec Kościelny

Numer ogłoszenia:123446-2009; data zamieszczenia: 28.04.2009  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

 

Zmieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I Zamawiający:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie, tel.:(023)655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28  e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl

 

·          Adres strony internetowej, Zamawiającego: http://www.lipowiec_koscielny.bazagmin.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Remont remizy OSP w miejscowości Lipowiec Kościelny oraz Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łomia w Gminie Lipowiec Kościelny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:  remont remizy OSP w miejscowości Lipowiec Kościelny oraz Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łomia w Gminie Lipowiec Kościelny.

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie n/w zakresu robót:

 - dot. budynku remizy OSP w Lipowcu  

a) remont ogólnobudowlany

    - roboty murowe

    - roboty tynkowe

    - okładziny wewnętrzne

    - roboty malarskie

    - roboty posadzkowe

    - roboty blacharskie

    - wyposażenie sali

    - roboty rozbiórkowe nawierzchni

    - wykonanie nowej nawierzchni

b) remont instalacji sanitarnej

    - remont instalacji wody ciepłej i zimnej,

    - remont instalacji kanalizacyjnej

    - remont instalacji centralnego ogrzewania

c) remont instalacji elektrycznej

    - montaż rozdzielni i przewodów

    - montaż opraw oświetleniowych

    - instalacja odgromowa i uziemiająca.

 

- dot. budynku Świetlicy Wiejskiej w Łomi   

a) remont ogólnobudowlany

    - roboty ziemne

    - roboty betonowe

    - konstrukcje metalowe

    - roboty murowe

    - roboty zduńskie rozbiórkowe

    - roboty tynkowe

    - okładziny wewnętrzne

    - roboty malarskie wewnętrzne

    - roboty posadzkowe

    - roboty blacharskie

    - malowanie elewacji

    - wykonanie nowej nawierzchni

b) remont instalacji sanitarnej

    - remont instalacji wody ciepłej i zimnej,

    - remont instalacji kanalizacyjnej

    - remont instalacji centralnego ogrzewania

c) remont instalacji elektrycznej

    - montaż rozdzielni i przewodów

    - montaż opraw oświetleniowych

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają zał. nr 7 i 8 do SIWZ.

Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212300-9

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do dnia  30 listopada 2009 r..

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM , EKONOMICZYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:  

1.       Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł

(słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2.       Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1)       pieniądzu,

2)       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)       gwarancjach bankowych,

4)       gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 42, poz.275).

 

3.       Miejsce i sposób i termin wniesienia wadium.

1)       Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  Spółdzielczym Żuromin o/Lipowiec Kościelny nr konta 02 8242 1021 0000 0404 2001 0001 na przelewie należy umieścić informację „wadium- remont remizy OSP miejscowości Lipowiec Kościelny oraz Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łomia”.

2)       Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 , pok. nr 3 w terminie do dnia 27 maja 2009 roku do godziny 11:00.

3)       Do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium.

4)       Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert , przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas , gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi , że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

5)       W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym , ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp), tj.

a) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

2.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp), tj.

a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby udokumentował zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat, przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej której przedmiotem jest wykonanie lub remont    budynku użyteczności publicznej , odpowiadającej (porównywalnej) swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 300 tys. zł. i potwierdził dokumentami, że robota ta została wykonana z należytą starannością.

b) ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności uprawnień budowlanych:

             - konstrukcyjno – budowlana (1 osoba ze wskazaniem kierownika budowy),

             - instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych , gazowych , wodociągowych i

               kanalizacyjnych (1 osoba),

             - instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (1 osoba)     

             i osoby te są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający

             dopuszcza łączenie uprawnień opisanych tiret drugi i trzeci przez jedną osobę.

3.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 Pzp), tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200 tys. złotych,

4.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych powyżej , każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty:

1.       oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp,  stanowiące  załącznik nr 1 do SIWZ

       ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia –

       oświadczenie ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą

       spełnianie tego warunku)

 

2.       oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  Pzp, stanowiące  załącznik nr 2 do SIWZ

       (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

       Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich),

 

3.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

       (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

       Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

 

4.       wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego powyżej  w sekcji III.2) pkt 2 lit b 

       (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników  o udzielenie niniejszego zamówienia ,

       oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje)

 

5.       pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie , o którym mowa powyżej pkt 4 , Wykonawca wskazał osoby , którymi będzie dysponował,

 

6.       dokumenty stwierdzające , że osoby , o których mowa powyżej w  sekcji III.2) pkt 2 lit b  , posiadają wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia:

        - decyzja o nadaniu uprawnień oraz

        - aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

7.       wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbiorców , sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego powyżej w sekcji III.2)  pkt  2 lit a  oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie;

       (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego zamówienia ,

       oceniane będzie ich łączne doświadczenie)

8.       polisa , a przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia , potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – złożona zgodnie warunkiem opisanym powyżej w sekcji III.2) pkt 3

       ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia ,

       oceniana będzie ich łączna sytuacja – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawców,

       którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku)

9.       dowód wniesienia wadium

 

ponadto Wykonawca składa:

10.    ofertę , wg wzoru  stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

11.    kosztorys ofertowy ( w rozbiciu na 2 obiekty), będący dla Zamawiającego materiałem pomocniczym wykonany metodą uproszczoną na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

12.    dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku , gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę , a podpisywana jest przez pełnomocnika;  

13.    stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku , gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski , poświadczonym  jak wyżej przez Wykonawcę. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu , wówczas dokumenty , które do tego czasu utraciły swą ważność winny zostać uaktualnione. 

 

Sekcja IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELANIAZAMÓWIENIA

IV.1.1) tryb udzielania zamówienia : przetarg nieograniczony

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)  Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://new.bazagmin.pl/bip_lipowiec_koscielny.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 , 06-545 Lipowiec Kościelny, pok. nr 2 I piętro w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

IV .3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.05.2009 godz. 11:00 , miejsce: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, Lipowiec Kościelny 213 , pok. nr 2 na parterze  (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

 

 

 

                                                                                  WÓJT GMINY

                                                                          mgr Michał Danielewicz

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-04-2009
Dokument wytworzony przez: samodzielne stanowisko- podinsp. ds. budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Malikowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2009 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 4188
01 lipca 2009 09:57 (Sabina Malikowska) - Dodanie załącznika.
17 czerwca 2009 11:11 (Sabina Malikowska) - Dodanie załącznika.
25 maja 2009 13:25 (Sabina Malikowska) - Dodanie załącznika.