Przetargi

„Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody „Kęczewo”

ZP.OŚ.341-2/2008                                                                                                                Lipowiec Kościelny, dnia 08.07.2008r.

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

O  WARTOŚCI  POWYŻEJ  14.000  EURO

 

 

 

Zamawiający:

Urząd Gminy Lipowiec Kościelny,   06-545 Lipowiec Kościelny,  Lipowiec Kościelny 213,  woj. mazowieckie,         tel.: (023) 655-50-28 lub 29                   fax (023) 655-50-28                     e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody „Kęczewo”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W załącznikach do SIWZ

 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, pok. nr 18 w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Korespondencję w sprawie uzyskania specyfikacji można przesłać faxem (023 655-50-28).

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: bazagmin.pl/bip_lipowiec_koscielny

Miejsce realizacji zamówienia: teren Gminy Lipowiec Kościelny.

 

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2008r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Zamawiający wymaga aby Wykonawca był uprawniony do występowania w obrocie prawnym i prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.

  1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości wystawionej oferty każde oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

  1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje uzyskane z dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

 

W prowadzonym postępowaniu wadium wynosi 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

CENA:    waga    100%

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym.

 

Termin składania ofert upływa dnia 29-07-2008r. o godz. 11:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29-07-2008r. o godz. 11:15 w sali konferencyjnej (I piętro) – Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

P. Andrzej Wójcik – tel.: (023) 655-50-28 lub 29, fax: (023) 655-50-28, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Wójt

mgr Michał Danielewicz

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-07-08
Dokument wytworzony przez: Andrzej Wójcik
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2008 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 5102
23 lipca 2008 10:21 (Sabina Malikowska) - Dodanie załącznika.
08 lipca 2008 14:24 (Sabina Malikowska) - Dodanie załącznika.
08 lipca 2008 14:18 (Sabina Malikowska) - Utworzenie dokumnetu.