Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KRĘPA NR DZIAŁKI 59, GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY O DŁUGOŚCI 465 MB.

pieczęć zamawiającego                                                                   

 DOŚ.271.5.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213, zaprasza do złożenia oferty  na:  Przebudowa  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krępa nr działki 59, gmina Lipowiec Kościelny o długości 465 mb.

  1. Tryb zamówienia.

      Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) podstawa wyłączenia art.4 ust8.  

         Zamówienie dofinansowane jest ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.         

2.Przedmiot zamówienia:

   Przebudowa  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krępa nr działki 59, gmina Lipowiec Kościelny o długości 465 mb.

 

2.1     Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

  1. roboty pomiarowe
  2. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 2 325,00 m2,
  3. mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku – grubość po zagęszczeniu 10 cm,
  4. wykonanie nawierzchni żwirowej z kruszywa naturalnego (pospółka),- grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni- 2 325,00 m2.

2.2      Istotne warunki zamówienia są wykazane w przedmiarze robót ( załącznik do    

    zapytania)

2.3      Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej objętego przedmiaru zamówienia.

2.4     Prace budowlane należy wykonać przy użyciu materiałów, które muszą odpowiadać   

    jakości wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowaniu w budownictwie.

3.Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do rozliczenia inwestycji. Wymagany termin do 31.08.2018.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

      - wykonali przynajmniej jedno zadanie inwestycyjne o podobnym lub zbliżonym zakresie oraz  

        wartości  nie mniejszej niż 50 000. PLN  potwierdzone referencjami,

      -  dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w

       szczególności dysponują  co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji zamówienia  

       posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia

       do kierowania robotami budowlanymi – wpisane na listę Okręgowej Izby Inżynierów   

       Budownictwa.

     - dysponują sprzętem:

 

koparka lub sprzęt równoważny

samochód wywrotka lub sprzęt równoważny

równiarka

płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny, lub sprzęt równoważny

 

 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.000,00 PLN

(słownie: tysiąc złotych 00/100 ).

 

6.MIEJSCE I SPOSÓB I TERMIN WNIESIENIA WADIUM

 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  Spółdzielczym Żuromin o/Lipowiec Kościelny nr konta 02 8242 1021 0000 0404 2001 0001 na przelewie należy umieścić informację „wadium – Przebudowa  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krępa nr działki 59, gmina Lipowiec Kościelny o długości 465 mb

Wadium w pozostałych akceptowanych formach zgodnie z art. 45 ust 6 upzp, należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, Lipowiec Kościelny 213, KASA -  w terminie do dnia 09.05.2018 roku do godziny 10:00.

7.Opis sposobu przygotowania ofert.

1) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2) oferty przesłane w formie listowej, należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach,

3) na kopercie należy umieścić oznaczenie, „Przebudowa  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krępa nr działki 59, gmina Lipowiec Kościelny o długości 465 mb.

oraz nie otwierać przed dniem 09.05.2018r. godz. 10.20

 

8.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 09.05.2018 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego- w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym pok. nr 2 (sekretariat).

Wszystkie oferty złożone po terminie będą zwrócone.

 

9.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2018 r. o godz. 10:20, w siedzibie Zamawiającego – w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym - sala konferencyjna - I piętro.

 

10.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu  projekt budowlany (kosztorys ofertowy) oraz  specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

 - Uwaga: wyliczoną w ofercie kwotę wykonania zamówienia dokonujemy na podstawie załączonego kosztorysu.

Ustalona w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę  kosztów ich realizacji.

Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca.

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, w związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

 

11.KRYTERIUM OCENY OFERT

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiających z niniejszego postępowania.

 

Kryterium oceny ofert stanowi:

Cena wykonania zamówienia brutto – 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem; cena PC= (Cmin:C) x 100%

Gdzie: PC- liczba punktów za cenę podaną w ofercie

          C min- najniższa z cen w podanych ofertach

          C- cena podana w badanej ofercie

 

12. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).

 

13.GWARANCJA I RĘKOJMIA

 

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy na następujących zasadach:

Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  36  miesięcznej  gwarancji  na  całość  robót objętych przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków finansowych które przeznaczono na realizację zamówienia względnie, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

 

Osoba do kontaktów; Andrzej Wójcik tel. 23/6555028 wew. 40, e-mail awojcik@lipowieckoscielny.pl

 

Lipowiec Kościelny , dn. 22.06.2017 r.

                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Załączniki;

  • formularz ofertowy;
  • umowa- projekt;
  • kosztorys ofertowy;
  • dokumentacja projektowa dostępna na stronie bip.lipowieckościelny.pl

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

                                                                                                   Jarosław Goschorski

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2018 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Tomkiel
Ilość wyświetleń: 266
04 czerwca 2018 09:13 Monika Tomkiel - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 maja 2018 07:52 Monika Tomkiel - Dodanie załącznika [protokol_wylonienia_wykonawcy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 14:23 Monika Tomkiel - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_zlozonych_ofertach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)