Przetargi

Zapytanie ofertowe

DOŚ.271.3.2018                                                          Lipowiec Kościelny, dnia 07.03.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE POSZERZENIA DROGI GMINNEJ NR EW 465 I 230/2 W MIEJSCOWOŚCI NIEGOCIN  GMINA LIPOWIEC KOŚCIEKNY

 

I. Informacje o zamawiającym.

Gmina Lipowiec Kościelny

06-545 Lipowiec Kościelny

NIP 569-176-00-28

tel. (23) 6555028

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) zgodnie z art. art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na: wykonanie poszerzenia drogi  w miejscowości Niegocin na istniejącej podbudowie, zwracam się z prośbą
o wycenę w/w zadania według załączonego przedmiaru robot:

Zakres robót obejmuje:

a)Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa

dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja

powykonawcza

b) Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych,

głębokość ciecia do 7 cm;

c) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki

0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5-

10 t na odl.do 2 km. Grunt kat .III- IV. Wykonanie koryta na poszerzeniu głębokości do 7cm;

d) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do

3,00 m. Grunt kategorii III-IV. Wykonanie wykopów pod wpusty

uliczne, rurociąg.

e) Podsypka piaskowa pod rurociągi i wpusty deszczowe- Podłoże pod

kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm;

f) Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,

łączone na wcisk. (SN8);

g) Wykonanie wpustów ulicznych z rur betonowych fi 500mm, z

osadnikiem 1,0m, krata żeliwna przejazdowa D400;

h) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek

ściekowych ulicznych;

i) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 na

poszerzeniu i przekopie, warstwa wiążąca, grubość warstwy po

zagęszczeniu 7cm na powierzchni- 2010 m2

 

Termin wykonania  – do dnia 31.08.2018r.

Formularz cenowy powinien zawierać cenę netto i brutto za wykonanie całego zadania wykazanego w kosztorysie ofertowym  z uwzględnieniem wszystkich kosztów.    

Wykonawca udzieli gwarancji na usługę na okres 36 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

      - wykonali przynajmniej jedno zadanie inwestycyjne o podobnym lub zbliżonym zakresie   

         oraz wartości  nie mniejszej niż 100 000. PLN  potwierdzone referencjami,

      -  dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

       w szczególności dysponują  co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji

       zamówienia   posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia

       do kierowania robotami budowlanymi – wpisane na listę Okręgowej Izby Inżynierów  

       Budownictwa.

     - dysponują sprzętem:

 

koparka lub sprzęt równoważny

samochód wywrotka lub sprzęt równoważny

płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny, lub sprzęt równoważny

 

Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.

 

W przypadku Państwa zainteresowania realizacją w/w usługi proszę o złożenie propozycji cenowej według załączonego wzoru formularza cenowego i wypełnienie kosztorysu ofertowego do dnia 22.03.2018r. godz.10.00  osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213. z zapisem:.

 

„Oferta na zapytanie ofertowe do poszerzenie drogi Niegocin”

 

Otwarcie i rozpatrzenie ofert 22.03.2018 r. godz. 10.15

 

 Telefon kontaktowy23/6555028 wew.40

 

Załączniki 2

zał. nr 1- formularz cenowy                                             

zał. nr 2 -  projekt umowy

zał. nr 3 – kosztorys ofertowy

zał. nr 4 – wskazanie lokalizacyjne                                       


                                                                                                                                          Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

                                                                                                                                                    Jarosław Goschorski                  Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2018 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Tomkiel
Ilość wyświetleń: 388
27 marca 2018 12:14 Monika Tomkiel - Dodanie załącznika [uniewaznienie_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2018 12:08 Monika Tomkiel - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_zlozonych_ofertach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2018 11:25 Monika Tomkiel - Dodanie załącznika [niegocin_szkic_sytuacyjny_cz__ii.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)