Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LUTEGO 2020 R.

ZAWIADOMIENIE

 O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LUTEGO 2020 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2010) Wójt Gminy Lipowiec Kościelny zawiadamia, iż od 1 lutego 2020r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr 62.XI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 15654)

Opłata miesięczna począwszy od dnia 1 lutego 2020 r. wynosić będzie:

-        odpady zbierane w sposób selektywny (segregowany) - 25,00 zł/miesiąc  od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość; 

-        w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona została  podwyższona miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - 75,00 zł/miesiąc od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość; 

-        w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – zwolnienie w wysokości 1,00 zł z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry, do 20-go dnia każdego miesiąca.

 

Opłatę można uiszczać :

- w kasie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym

- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny:

                     88 8242 1021 2003 0200 0273 0025 ( NOWY NUMER RACHUNKU)

- u inkasenta

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej na podstawie danych zawartych już w złożonych wcześniej deklaracjach.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lipowiec Kościelny nową deklarację.

Stosownie do art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w brzmieniu obowiązującym od 6 września 2019 r., w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podanej w niniejszym zawiadomieniu lub wpłacenia jej w niepełnej  wysokości,  niniejsze  zawiadomienie  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie  z  art. 3a § 1 pkt 6 ustawy  z  dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).

W związku z powyższym bardzo prosimy o dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w w/w wysokości od 1 lutego 2020 roku.


                                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                                      Lipowiec Kościelny

                                                                                                                                    Jarosław Goschorski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2019 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Tomkiel
Ilość wyświetleń: 178
31 grudnia 2019 12:39 (Monika Tomkiel) - Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2019 12:38 (Monika Tomkiel) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)