Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2019 ROKU

 

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm. ) Wójt Gminy Lipowiec Kościelny zawiadamia, iż od 1 lipca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr 37.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 7329)

od 1 lipca 2019 r. stawki opłat będą wynosiły:

- odpady zbierane w sposób selektywny (segregowany)    - 10,00 zł od osoby 

-odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany)     - 20,00 zł od osoby

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry, do 20-go dnia każdego miesiąca.

 

Opłatę można uiszczać :

- w kasie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym

- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny:

   31 8242 1021 0000 0273 2001 0002

- u inkasenta

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej na podstawie danych zawartych już w złożonych wcześniej deklaracjach.

W sytuacji, gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób, sposób zbierania odpadów), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2018. r. poz., 1454 ze zm.).

W związku z powyższym bardzo prosimy o dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w w/w wysokości od 1 lipca 2019 roku  


                                                                                                                       WÓJT GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

                                                                                                                                 JAROSŁAW GOSCHORSKI

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2019 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Tomkiel
Ilość wyświetleń: 205
27 czerwca 2019 10:15 (Monika Tomkiel) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2019 10:14 (Monika Tomkiel) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2019 10:14 (Monika Tomkiel) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)