Przetargi

Lipowiec Kościelny: Budowa sieci wodociągowej PE HD mb 359 we wsi Parcele Łomskie w rejonie ul. Żwirowej

 

 

Lipowiec Kościelny: Budowa sieci wodociągowej PE HD mb 359 we wsi Parcele Łomskie w rejonie ul. Żwirowej
Numer ogłoszenia: 302572 - 2009; data zamieszczenia: 02.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipowiec-kościelny.bazagmin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej PE HD mb 359 we wsi Parcele Łomskie w rejonie ul. Żwirowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: budowa sieci wodociągowej PE HD mb 359 we wsi Parcele Łomskie w rejonie ul. Żwirowej. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie nw. zakresu robót: -Wykopy liniowe, podłoże z materiałów sypkich, wywóz ziemi - roboty ziemne, -roboty technologiczne- wykonanie wcinki, połączenia rur, uzbrojenie sieci, itd..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium 4000,00 PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp) 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp) 3)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - oświadczenie ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku) 2)oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich) 3)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) 4)wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego zamówienia , oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje) 5)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt 9 ppkt 2 lit a SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) 6)dowód wniesienia wadium ponadto Wykonawca składa: 7)ofertę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 8)kosztorys ofertowy, będący dla Zamawiającego materiałem pomocniczym wykonany metodą uproszczoną na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ,część A i B 9)dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika 10)stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 11)Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.) a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: pkt. 10 ppk. 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Przedmiotowy dokument/y, powinien być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej - lit a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ważność dokumentów-jak w lit. a)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http/bazagmin.pl/bip_lipowiec_koscielny/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, 06-545 Lipowiec Kościelny.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny-sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

                                                                    Wójt
                                                                   mgr Michał Danielewicz


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02-09-2009
Dokument wytworzony przez: samodzielne stanowisko- podisnp. ds. dróg
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2009 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Malikowska
Ilość wyświetleń: 3608
14 października 2009 15:00 (Sabina Malikowska) - Dodanie załącznika.
01 października 2009 11:52 (Sabina Malikowska) - Dodanie załącznika.
02 września 2009 13:36 (Sabina Malikowska) - Dodanie załącznika.